واحد نصب و فروش : داشتن امکانات کارگاهی و استقرار واحد قوی و کارآمد تعمیرات و پشتیبا نی فنی و سرویس های مورد نیاز خریداران دستگاه ها در کنار فـراهم آوردن پشتـوانه عظیم قطعـات یدکی با قیمـت منصفـانه، یکی از امتیـازات مهـم پایاپک نسبت به سـایر عـرضـه کنندگان که عمـدتا واردکننده و فاقد امکانات کارخانه ای و کارگاهی و تعمیراتی هستند، می باشد.