ردیف  شرکت   تعداد دستگاه  
1

khorasan

قند شیرین خراسان

 

6
2 tehran 2
3 قند هلالی   

 

4

4 قند لرستان  

 

1

5   کشت و صنعت جوین / قند جوین   

 

1

6   قند امین بیرجند 

 

1

7    قند کمال راد نوین  

 

1

8    فاخر تجارت تهران(قند مستعد)   

 

1

9     قند ایران فتوت

 

1