خدمات بعد از فروش و قطعات یدکی: داشتن امکانات کارگاهی و استقرار واحد قوی و کارآمد تعمیرات و پشتیبا نی فنی و سرویس های مورد نیاز خریداران دستگاه ها در کنار فـراهم آوردن پشتـوانه عظیم قطعـات یدکی با قیمـت منصفـانه، یکی از امتیـازات مهـم پایاپک نسبت به سـایر عـرضـه کنندگان که عمـدتا واردکننده و فاقد امکانات کارخانه ای و کارگاهی و تعمیراتی هستند، می باشد. تیم فنـی و تکنیسیـن های با تجـربه پایاپک وظیفـه نصب و راه اندازی و آموزش رایگان پرسنل شرکت های خریدار دستگاه های چسب زنی اتوماتیک را نیز برعهده دارند. واحد خدمـات بعد از فـروش پایاپک به دو بخش اصلی تقسیم می شود: -1 واحد خدمات و سرویس های فنی: این واحد علاوه بر وظیفه نصب و راه اندازی و آمـوزش خریداران دستگاه ها، کار تعمیرات و سرویس ماشین آلات کارخانجاتی را که نیـاز به تعمیـر و سرویس داشته باشند برعهده دارد. -2 واحد تامین قطعات یدکی: تامین قطعات یدکی مورد نیاز شـرکت ها و کارخانجات که دارای ماشین آلات پایاپک هستند از مرحله خرید دستگاه آغاز شده و درصورت عدم اقدام خریدار برای تهیه قطعات، شـرکت در موقع نیـاز مشتری به تعـویض قطعه یا قطعـات دستگاه، آنها را در اسرع وقت برای متقاضی ارسال می نماید.